HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Politikası Ve Yönetmeliği

“İnsana ve İçinde Yaşanan Çevreye Saygı” prensibiyle başlayan ve işveren ile çalışanlar tarafından ve benimsenen davranışlar toplamıdır. Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçileri kapsayan bu kavram, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, firma tarafından belirlenen kuralları benimsemeyi ve bu kurall


Risk Değerlendirmesi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temeli olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi için ilk adım iş yerinin “Risk Değerlendirilmesi” nin yapılmasıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre her işveren “Risk Değerlendirmesi” yapmak ya da bir iş güvenliği uzmanına yaptırmak zorundadır. Ris


Acil Durum Eylem Planı

“Acil Durum Eylem Planı” iş yerinin tamamında ya da bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale ve tahliye gerektiren olaylar sırasında, işverenin ve çalışanların nasıl davranacağını belirleyen ve anlatan eylemlerin yer aldığı bir plandır. 6331 sayılı yasaya göre her iş yeri için yapılması yasal zorunluluk olan acil e


İş Güvenliği Talimatları

İş yerlerinde her çalışanın iş tanımı belli olup bu konuda eğitimi verilir. Çalışanlar bilmediği işlere karışmaması yönünde bilgilendirilir. Her çalışana kişisel koruyucu donanım kullanması yönünde bilgi ve eğitim verilir. TEK EV OSGB iş güvenliği talimat ve taahhütlerini düzenleyerek çalışanlara bilgi verilmesi ve sonrasında


İş Güvenliği Kurulu

İş Güvenliği Kurulu 50 kişiden fazla çalışanı olan her işyerinde oluşturulmak zorundadır. İş güvenliği kuruluna işveren ya da atadığı bir temsilci, iş yeri hekimi, iş güvenlik uzmanı, insan kaynakları sorumlusu, iş yerinde görevli bir ustabaşı ya da usta ve çalışanların seçtiği bir  temsilci katılır. TEK EV OSGB iş yerlerinde i


Denetimler Ve Gözetim Raporları

TEK EV OSGB olarak iş güvenlik uzmanlarımızın yaptığı denetimlerde iş yerinde eksik ya da hatalı olan durum ve süreçler tespit edilmekte ve bu konuda işverene bir durum raporu hazırlanmaktadır. Gözetim raporlarında eksik ve hataların giderilmesi ve riskinizin minimuma indirilmesi ya da ortadan kaldırılması yönünde firmanıza özel hazırlanmış öneriler ha


İş Sağlığı Hizmetleri

İşe Giriş Muayenesi

6331 sayılı kanun gereği her çalışanın işe başlamadan önce gerekli tahlil ve testleri yapılmalı ve bunlara bağlı olarak sağlık muayenesi tamamlanmalıdır. İşe giriş sağlık raporu sadece bakanlıkça yetkilendirilen bir iş yeri hekimi muayenesi sonucu verilebilir. Sağlık ocağı ya da hastanelerden alınan sağlık raporları geçersizdir. Yasa gereği işe giriş rapo


Periyodik Muayeneler

6331 sayılı yasa gereği çalışanların her yıl periyodik sağlık muayenelerinin yapılması ve işe giriş raporunda yer alan bölüme gerekli bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir. TEK EV OSGB bünyesinde hizmet veren iş yeri hekimleri tarafından yıllık periyodik muayeneler yapılmakta ve raporları düzenlenmektedir.


Elektro Kardiyo Grafi

Çalışanları kalp problemi olup olmadığının tespiti amacıyla yaygın olarak kullanılan bir testtir. olan EKG, sağlık personelimiz tarafından yapılmakta ve işyeri hekimi ve gerekirse kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Ani sorunların önüne geçilmesinde ya da diğer kalp problemlerinin varlığının tespitinde önemli bir veri oluşturmaktadır.


Röntgen Hizmetleri

TEK EV OSGB tarafından organize edilen gezici röntgen araçları ile çalışanların akciğer filmleri işyerinde çekilmekte ve uzman hekimlerimiz tarafından raporlanmaktadır. Her çalışanın işe başlamadan önce ve periyodik muayeneler sırasında akciğer filminin çekilmesi zorunludur. Gezici röntgen aracı işyerinize gelmekte ve filmler işyerinizde ç


Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir testtir. Solunum fonksiyon testleri, göğüs hastalıkları uzmanları, işyeri hekimleri ve akciğer hastalıkları ile uğraşan hekimlerin en sık başvurduğu tanı yöntemidir. 6331 sayılı yasa gereği çalışanların i


İşitme Testi

Çalışma yaşamında yüksek seslere maruz kalan kişilerde zaman içerisinde işitme kayıpları ortaya çıkmaktadır. İşitme testleri uzman personel tarafından yapılmakta ve her iki kulağı da ayrı ayrı değerlendirerek varsa işitme kaybını tespit etmektedir. 6331 sayılı yasa gereği çalışanların işe girişinde ve her yıl yapılması gereken periyodik sağlık mua


Kan, İdrar Ve Gaita Analizleri

Uzun süren çalışma yaşamında çalışanlarda her sektör için farklı sağlık riskleri oluşmaktadır. Kan, idrar ve gaita analizleri ile bu hastalıkların teşhisi ya da kontrolü mümkün hale gelmektedir. TEK EV OSGB tarafından çalışanların örnekleri işyerinizde alınmakta ve gereken  testler gelişmiş laboratuarlarda yapılmaktadır. Sonu&cc


Portör Taramaları

Özellikle gıda sektörü çalışanlarında yapılması gereken bir testtir. Çalışanların burun, boğaz ve gaita örneklerinden yapılan bu testler ile bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığı anlaşılır. Bu test grubuna “Portör Taraması” yani taşıyıcılık taraması adı verilmektedir ve TEK EV OSGB tarafından işyerinizde çalışan


Eğitimler

Zorunlu Eğitimler

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 5-(1) göre: İşveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; Programların hazırlanması ve uygulanmasını, Eğitimler için uygun yer, ara&cce


Eğitim Süreleri

Çalışanlara verilecek eğitimler işyerinin tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir; Az tehlikeli İşyerleri için en az 8 saat, Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat, Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saattir.


Eğitim Konuları

Üst Yönetim Eğitimleri İş Güvenliği Kurulu Eğitimleri Çalışma Mevzuatı Yangın ve Patlama Eğitimleri İlk Yardım Eğitimleri Çalışan Eğitimleri Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları – Güvenlik Kültürü İş Kazaları ve Mesleki Hastalıkların Sebepl


Yangın Eğitimi

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre işverenler gerekli önlemleri almak ve çalışanlara yangınla ilgili gerekli eğitimi vermek ya da verdirmekle yükümlüdürler. TEK EV OSGB uzman kadroları tarafından yangın tipleri, yangın tiplerine göre söndürme şekilleri ve yangınla ilgili diğer konuları içeren eğitiml


İlkyardım Eğitimi

İlk Yardım Yönetmeliği Madde 16: Kapsamdaki her kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir “İlk Yardımcı Personel” bulundurulması, Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın ve kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir “İlk Yardımcı Personel” bulundurulması zorunludu


Ölçüm ve Analizler

Baca Gazı Ölçümleri

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri giderm


Emisyon Ölçümleri

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında endüstriyel tesislere ait “Yasal Emisyon Limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak  zorundadır. Havayı kirletici gaz ve partikül maddel


Çevresel Gürültü Ölçümü

Sanayi kuruluşlarının ve diğer gürültü üreten kuruluşların çevreye yaydığı kesintili ve sürekli gürültü miktarı zaman içerisinde toplum ve çevrede geri dönülmez tahribatlar oluşturmaktadır. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde iş yerlerinin çevreye yaydığı gürültünün top


Endüstriyel Hijyen Ölçümleri

İşyeri Titreşim Ölçümü Kişisel Titreşim Maruziyet Ölçümü İşyeri Gürültü Haritası Çıkarılması İç Ortam Gürültü Ölçümü Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü İç Ortam Gaz Ölçüm&


Çevresel Titreşim Ölçümleri

Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları (ağır taşıtlar, lokomotifler ve diğerleri), sanayi ve inşaat makine ve benzeri işlemlerinden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka amaçlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda  yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri çevres


Teknik Periyodik Kontroller

Kaldırma-İletme Araçlarının Periyodik Test Ve Kontrolleri

İşletmelerde yoğunlukla kullanılan kaldırma araçları, basınçlı kaplar, ekipmanlar ve tesisatların güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için test ve periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. TEK EV İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi  Uzman Kadrosuyla Türkiye’nin her yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı Hükümle


Basınçlı Kapların Periyodik Test Ve Kontrolleri

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test ye


Topraklama, Yangın, Havalandırma Tesisatı Test Ve Kontrolleri

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Elektrik dışında kalan


İş Hijyeni Ortam Ölçümleri

İşveren, çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. TEK EV İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi Tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak


Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB